2/26/2014

Biz..

Biz
sözlәrdәn imtina etdik
gözlәrin sehrinә düşdük
qazandıq bir-birimizi..
Vә yenә biz
gözlәrimizi yumduq
sözlәrin arxasında gizlәndik
itirdik bir-birimizi..

Bilmәdik gün gәlәcәk
gözlәrә hәsrәt qalacaq
sözlәrә
nifrәtlә qulaq asacağıq
gәlәcәkdәn ümidsiz
keçmişdә ilişib qalacağıq.

2/24/2014

Ölsәm, bağışla.

Tik-tak, tik-tak
sәssizliyin o biri ucundan
gәlәn saat sәslәri,
әriyib bitmәk üzrә olan şamın
işıqlandıra bilmәdiyi qaranlıq,
itirdiyi bütün fürsәtlәri
qazandığı bütün mәyusluqları
insafsızca qabağına sәrir..
Dünyanın әn rahat yerindәn uzaqda,
dünyanın әn tәnha yerindә,
"Ölsәm, bağışla" yazıb
balaca bir kağıza
әriyib bitmәk üzrә olan şamın
arxasınca düşüb getmәk istәyir..

cibindәki ümidlәri
bәlkә geri dönәr deyә
getdiyi yola sәpәcәk..

2/20/2014

Bir ürək ki..

Bir ürək ki,
içinə heç kimin
nə qəlbinə, nə ağlına
nə də həyatına sığmayan
sən sığmısan..
Bir ürək ki,
nə sənin
nə də başqa kimsənin
ürəyinə, həyatına
sığmayacaq.
Bu məndəki
daşıması günü gündən
daha çətin, daha ağır
elə dəli bir ürək ki!