2/24/2014

Ölsәm, bağışla.

Tik-tak, tik-tak
sәssizliyin o biri ucundan
gәlәn saat sәslәri,
әriyib bitmәk üzrә olan şamın
işıqlandıra bilmәdiyi qaranlıq,
itirdiyi bütün fürsәtlәri
qazandığı bütün mәyusluqları
insafsızca qabağına sәrir..
Dünyanın әn rahat yerindәn uzaqda,
dünyanın әn tәnha yerindә,
"Ölsәm, bağışla" yazıb
balaca bir kağıza
әriyib bitmәk üzrә olan şamın
arxasınca düşüb getmәk istәyir..

cibindәki ümidlәri
bәlkә geri dönәr deyә
getdiyi yola sәpәcәk..

No comments:

Post a Comment